Keďže iniciatíva “Za živé rieky” je neformálnou iniciatívou rôznych lokálnych iniciatív, expertov, združení aj organizácií, akcie jednotlivých podporovateľov iniciatívy môžu títo organizovať pod hlavičkou spoločnej iniciatívy.

V súčastnosti iniciatíva “Za živé rieky” pomáha alebo podporuje tieto aktivity:

  • kampaň #ProtectWater – verejná výzva Európskej komisii na zachovanie existujúcej Smernice o vode, ktorej preskúmanie práve prebieha a ktorú chcú niektoré štáty oslabiť.  V procese verejnej konzultácie, ktorý spustila Európska komisia, je možnosť povedať, že právne predpisy sú dobré, je však nevyhnutné lepšie ich využívať v praxi.WWF a spolupracujúce organizácie pripravili výzvu adresovanú Európskej komisii – “PRIDAJ SA”
  • kampaň občianskeho združenia Za našu vodu – iniciatíva “Tu vodu nepi!” – požiadavky na ochranu podzemnej (a pitnej) vody sa vo viacerých bodoch prelínajú s požiadavkami našej iniciatívy Za živé rieky a čistú vodu. Viac informácií nájdete na https://www.zanasuvodu.sk/uvod, príp. priamo iniciatívu podporte svojim podpisom TU
  • žaloba proti ministerstvu životného prostredia a vláde kvôli škodlivým plánom na výstavbu malých vodných elektrární: Po kritike expertov, rybárov, samospráv aj občanov pristúpilo ministerstvo životného prostredia a vláda k prehodnoteniu plánu na výstavbu malých vodných elektrární na Slovensku (MVE). Stratégia, ktorú v januári schválila vláda, je však iba kozmetickou úpravou pôvodného zlého plánu. Naďalej je v rozpore s pravidlami ochrany prírody a vôd a znamená vážne riziko pre životné prostredie aj pre ľudí. Umožňuje stavať MVE na nevhodných miestach, navyše vôbec nerieši problém hustej výstavby elektrární len niekoľko kilometrov od seba. Preto členovia iniciatíva “Za živé rieky a čistú vodu” v marci podali  žalobu proti ministerstvu životného prostredia a vláde.  Na zabezpečenie kvalitnej právnej pomoci v každom kroku súdneho konania je potrebná finančná podpora od verejnosti. Zbierka na právne zastúpenie vo veci žaloby prebieha práve teraz TU;
  • správne konania vo veci povoľovania stavieb a činností s vplyvom na stav vôd a iné zložky životného prostredia – napr. konania vo veci udelenia výnimiek z poškodzovania biotopov v súvislosti s realizáciou MVE na rieke Hron, Váh a iných, správne konania o umiestnení vodných stavieb s vplyvom na stav vôd, konanie o umiestnení vodného diela Slatinka.
  • propagácia potreby ochraňovať rieky a vodu vo všeobecnosti – organizujeme prednášky a prezentácie, ale propagujeme aj aktivity iných ľudí a organizácií. V súčasnosti beží premietanie filmu Živá rieka od autorského kolektívu z Arolla film –  TU nájdete miesta a dátumy, kde si môžete pozrieť film, porozprávať sa s autormi a spoznať iných ľudí so záujmom o ochranu riek.