Za živé rieky 2015:
Putovanie riekou Hron

Prvý ročník akcie „Za živé rieky“ bol venovaný rieke Hron. Putovanie od prameňa Hrona pod Kráľovou hoľou po jeho ústie do Dunaja sa konalo s cieľom upozorniť verejnosť na existujúce aj hroziace problémy rieky Hron, zmapovať pekné aj menej pekné časti rieky a označiť všetky miesta, kde je plánovaná výstavba priečnych hatí zhoršujúcich stav vôd.

Začiatok bol 23. 8. 2015 pri prameni Hrona (nad Telgártom) a ukončenie 1. 9. 2015 v ústí Hrona do Dunaja (medzi Štúrovom a Kamenicou nad Hronom).

Trasa & Program

Putovali sme cca 70 km na bicykli a potom cca 230 km na člnoch. Celkovo sa akcie zúčastnilo viac ako 100 ľudí – niektorí prišli na kúsok, niekoľko dní a cca 10 ľudí absolvovalo celú trasu. Paralelne s nimi šla ďalšia skupina ľudí autom a tá zastavovala v obciach a mestách popri Hrone. Tu prebiehali informačné stretnutia a zber podpisov pod petíciu občanov požadujúcu zachovať živú rieku Hron.

Pozrieť mapu

Žiacka expedícia

Do akcie sme zapojili aj deti a mladých ľudí. Cieľom bolo zmapovať rieku Hron – jej zaujímavé úseky aj tie naopak znečistené, ohrozené výstavbou hrádzí a hatí, ale aj tých, kde už hrádze postavené sú. Rieku fotografovali, robili rozbory vody, mapovali chránené aj invázne druhy. To všetko počas putovania Za živé rieky – Dolu Hronom a neskôr počas troch jednodenných expedícií. Výsledkom ich práce je školská mapa v elektronickej forme prístupná pre samosprávy, štátne úrady a ich zamestnancov, ale aj pre širokú verejnosť.

Upozornili sme na zhoršovanie stavu rieky Hron

Naše putovanie od prameňa Hrona pod Kráľovou hoľou po jeho ústie do Dunaja sa konalo s cieľom upozorniť verejnosť na existujúce aj hroziace problémy rieky Hron.