O iniciatíve Za živé rieky
Sme aktivisti, ochrancovia prírody, vedci, odborníci. Sme občania.

Neformálna iniciatíva Za živé rieky a čistú vodu vznikla na základe spoločného želania ľudí žijúcich na Slovensku, aby sa rieky, ako ich dnes ešte máme možnosť poznať, nestali onedlho minulosťou. Sme rôznorodá skupina, v ktorej sú vodáci, rybári, turisti, miestni podnikatelia, cyklisti odborníci rôzneho zamerania, zástupcovia samospráv aj mimovládnych organizácií, ale aj „obyčajní“ občania.

Rieky a potoky prinášali do našich miest a dedín život. Niekedy pohrozili, niekedy ničili – vo všeobecnosti ale znamenali pre miestne komunity spojenie s okolím, zdroj vody, potravy, surovín, energie. Prenášali sa do piesní, rozprávok, legiend, obrazov aj erbov. Rieka znamenala pre každú komunitu silný symbol – kolobeh života.

Ako civilizácia prinášala nové príležitosti a nové technológie, rieky sme začali využívať inak. Postupne sa preto začali meniť, podobne ako sa mení krajina okolo nich. Z blízkosti riek miznú brehové porasty, brehy opevňujeme, rieku schovávame za a pod betónom. Toky napriamujeme a posielame do nich takmer všetko, čo nepotrebujeme, ako aj vodu zo spevnených plôch v sídlach, ktoré stále rozširujeme. A staviame hrádze kvôli priehradám, elektrárňam, protipovodňovej ochrane. Odvodňujeme, regulujeme, manipulujeme. Snažíme sa podobať sa prírode, ale často nám to nevychádza.

O to dôležitejšie sú úseky riek a celé rieky, ktoré sa vyhli zmenám, znečisteniu a ničeniu. V ktorých stále žijú ryby a iné živočíchy, môže tu loviť vydra, preplávať tu vodák. Z ktorých sa môžeme napiť, kde kvitnú lekná a ktoré „komunikujú“ s krajinou okolo.

S cieľom upozorniť na dnešné problémy a presadiť udržateľnejšie riešenia vznikla neformálna občianska iniciatíva, ktorá s podporou vedcov a miestnych komunít vedie kampaň Za živé rieky a čistú vodu.

Podľa dokumentu „Návrh plánu manažmentu čiastkového povodia Dunaja“ (2014, MŽP SR) sa za posledných šesť zhoršil stav viac ako 40 % vodných útvarov na Slovensku. Stalo sa tak napriek desiatkam až stovkám miliónov eur investovaným do opatrení z verejných zdrojov.

Podporovatelia iniciatívy

Signatári výzvy Za živé rieky, za čistú vodu (za zmenu vodnej politiky Slovenska)

WWF na Slovenskuhttp://slovakia.panda.org/ – prostredníctvom Dunajsko-karpatského programu (WWF DCP) prisieva k ochráne, obnove a zmysluplnému využívaniu prírodných hodnôt poskytovaných „Zeleným srdcom Európy“ (Green Heart of Europe). WWF DCP ma sídlo vo Viedni a koordinuje aktivity v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku, Srbsku a Ukrajine, ktoré spoločne tvoria Dunajsko-karpatský región. Na Slovensku pôsobí od marca 2014.

Slovenský rybársky zväz Rada Žilina http://www.srzrada.sk/

Slovenský klub turistov www.kst.sk – je jednou z najväčších občianskych organizácií v oblasti športu, turistiky a voľného času. Vyvíja pestrú a bohatú činnosť v rôznych druhoch turistiky – pešej, lyžiarskej, vodnej, vysokohorskej, cyklo, jazdeckej, zdravotne postihnutých, kempingu a karavaningu, mládeže, v táborení a ochrane prírody.

Združenie Slatinka www.slatinka.sk – je mimovládna a nezisková organizácia, ktorej poslaním je ochrana prírody, predovšetkým v povodí rieka Slatina, účasť na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie a environmentálna výchova. Presadzuje alternatívy voči kontroverznej priehrade Slatinka, ktorá je plánovaná pri Zvolene viac ako 60 rokov.

o.z. Ochrana Prírody Podunajska http://ochranaprirodypodunajska.com/ – cieľom činnosti združenia Ochrana Prírody Podunajska je edukácia a verejná osveta v oblasti ochrany prírody. Združenie sa zameriava na ochranu a informovanie o význame riečnej krajiny a súčasných problémoch v súvislosti s jej  iracionálnym využívaním.

o.z. Rieka www.ozrieka.sk – združenie na ochranu vodných tokov vzniklo na ochranu slovenských riek a potokov pred akoukoľvek devastáciou. Impulzom pre vznik združenia bolo masové povoľovanie výstavby malých vodných elektrární, často na najhodnotnejších úsekoch riek. Cieľom je preto ochrana fragmentov zachovalých riek a revitalizácia tých poškodených.

LIPA – Liptovskí aktivisti o.z.https://www.facebook.com/lipa.oz – cieľom združenia z Liptovského Mikuláša je trvalo udržateľný rozvoj regiónu Liptova v oblasti životného prostredia a budovanie občianskej spoločnosti. Zapájajú sa do rozhodovania o projektoch s vplyvom na životné prostredie, osobitne s vplyvom na stav vôd.

Finančná podpora

Iniciatíva „Za živé rieky a čistú vodu“ je financovaná z dobrovoľných príspevkov a darov cez portál DARUJME.sk

Myšlienka spoločnej kampane občanov, vedcov, turistov, rybárov a environmentalistov vznikla na putovaní „Za živé rieky – Dolu Hronom„, ktorý sme zorganizovali vďaka podpore Nadácie ORANGE z programu Šanca pre váš región a Nadácie Allianz z programu Mladí vedci. Aktivita tiež bola súčasť projektu VEREJNÝ ZÁUJEM – ZÁUJEM VEREJNOSTI, ktorý bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.