Aktuálne problémy ochrany vôd
Prečo zmeniť vodnú politiku SR?

  • Správa Európskej komisie o implementácii environmentálnych politík – jedna z výziev je oblasť vodného hospodárstva – v .pdf TU
  • Dokument verejnej ochrankyne práv „Správa o ochrane práva na životné prostredie postupom orgánov verejnej správy pri povoľovaní výstavby malých vodných elektrární“ – v .pdf TU
  • Publikácia Slovenského rybárskeho zväzu – Aktuálne problémy a škody v rybárstve – v .pdf TU

PROBLÉM: výstavba malých vodných elektrární

Výstavba elektrární v malých rozostupoch od seba, prehradením celého toku rieky, bez minimalizácie dopadov na stav vôd, biotopov aj miestnych obyvateľov.

Súvis s vodnou politikou

Umiestnenie MVE stanovilo Ministerstvo životného prostredia SR v koncepcii, ktorá ignoruje dostupné vedecké poznatky a nebol posúdený kumulatívny vplyv jej realizácie na životné prostredie.

Riešenie

vypracovanie novej koncepcie založenej na najlepších dostupných vedeckých poznatkoch o vplyvoch MVE na životné prostredie a zahŕňajúcej aj spoľahlivé hodnotenie ich kumulatívnych vplyvov na stav vôd, biotopov a krajiny (bod 7 petície Za živé rieky a čistú vodu).

29 august (15)zugovmve

PROBLÉM: výruby brehových porastov

Často úplne odstránenie stromov a krov na dlhých úsekoch riek a potokov. V dôsledku toho dochádza k zhoršeniu kvality vody (stromy a kríky vodu tienia, tá sa ochladzuje a prirodzene čistí), na vyrúbaných miestach sa šíria invázne druhy rastlín, obnažená pôda je odnášaná vodou, čím sa zvyšuje riziko povodní.

Súvis s vodnou politikou

Rámcová smernica o vode aj iné stratégie o ochrane vôd upozorňujú na nezastupiteľnú úlohu tzv. zelenej infraštruktúry pri integrovanom manažmente povodí. Brehové porasty by sa mali dopĺňať, obnovovať a zachovávať, nie systematicky odstraňovať. Vodná politika však tento problém nerieši, dokonca ho ani nespomína ako problém.

Riešenie

Dôsledná implementácia (zapracovanie) ustanovení Rámcovej smernice 2000/60/ES o vode do všetkých politík vecne príslušných rezortov – teda aj do energetickej politiky, v dôsledku ktorej sa podporujú výruby stromov a krov (biomasa) na spaľovanie v teplárňach (bod 4 petície Za živé rieky a čistú vodu).

stromy C 150_150 stromy B 150_150vyruby

PROBLÉM:  zanesené nádrže a priehrady

Nádrže a priehrady zanesené sedimentami, s rizikom znečistenia toxickými látkami. Rieky a potoky prirodzene nesú častice pôdy. Problémom je, že do vodných tokov sa dostáva ich nadmerné množstvo zo zle obhospodarovaných poľnohospodárskych a lesných pozemkov, obnažených brehov (po výrube stromov). Častičky pôdy sa ukladajú tam, kde sa zmenšuje rýchlosť vody – často v priehradách a nádržiach. Zmenšujú množstvo vody, ktoré je reálne k dispozícii, sú hrozbou pre obsah naviazaných toxických látok.

Súvis s vodnou politikou

Niektoré nádrže sú zanesené viac ako na polovicu, napr. v nádrži Krpeľany majú nánosy bahna viac ako 11 metrov. Problém je známy desiatky rokov – ministerstvo životného prostredia doteraz nemá stratégiu, ako ho riešiť.

Riešenie

Prepracovanie strategických dokumentov vodného plánovania v súlade s európskou vodnou politikou; vypracovanie transparentného, vecného a adresného programu opatrení na dosiahnutie dobrého stavu povrchových a podzemných vôd a jeho realizáciu (bod 5 petície Za živé rieky a čistú vodu).

nanosy 04nanosy 03nanosy 02nanosy 01

PROBLÉM: pretrvávajúce znečisťovanie vodných tokov

Napriek nespornému zlepšeniu situácie s chemickým znečistením riek a potokov v porovnaní so situáciu spred r. 1989, stále je veľa úsekov vodných tokov nadmerne zaťažovaných vypúšťaním znečistených vôd.

Súvis s vodnou politikou

Vodný plán Slovenska mal obsahovať zoznam opatrení, ako dosiahnuť dobrý stav vôd. Formálny prístup ku ochrane vodných tokov sa prejavuje nielen tým, že tento zoznam nie je detailný a všetkým jasný, ale aj v tom, že mnohé chronicky známe miesta so znečistením sú ignorované, v dôsledku čoho sa opakujú úhyny rýb a iných organizmov žijúcich v riekach.

Riešenie

Dôsledná implementácia Rámcovej smernice o vode do všetkých politík vecne príslušných rezortov a vypracovanie transparentného, vecného a adresného programu opatrení na dosiahnutie dobrého stavu povrchových a podzemných vôd (bod 4 a 5 petície Za živé rieky a čistú vodu).

oravarybamrtve